Spreuk niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Spreuk ga nooit verdrietig slapen hét. Spreuk optimisme gaat over het zien van mogelijkheden. Spreuk dat deze dag net zo speciaal mag worden zoals jij. Juffendag kaartje badschuim. Haruki murakami als je uit de storm komt ben niet. Ingspire quote als je kijkt naar wat er altijd was. Inzicht je bent vrij als eigen waarden dromen en. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. We kunnen niet iedereen helpen maar kan iemand.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)